$

Κλινικές εφαρμογές φυσικοθεραπείας με ειδικό εξοπλισμό (IASTM)

Οι τεχνικές μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό α) βελτιώνουν την διαγνωστικές ικανότητες του φυσικοθεραπευτή καθώς ενισχύουν την αίσθηση και αντίληψη των μυοπεριτονιακών συμφύσεων και σκληρύνσεων και β) αποτελούν τεκμηριωμένες (evidence-based) τεχνικές ταχύτερης αποκατάστασης μυοπεριτονιακών παθολογιών, οξείας και χρόνιας τυπολογίας.


Ειδικότερα οι χειρισμοί με ειδικό εξοπλισμό μπορούν να συνεισφέρουν στην αποκατάσταση μιας μεγάλης γκάμας μυοσκελετικών παθήσεων αποτελώντας τη βασική ή και επικουρική θεραπεία τους.


Οι παθήσεις που μπορούν να θεραπευτούν αποτελεσματικά μέσω της εφαρμογής τεχνικών με ειδικό εξοπλισμό είναι τόσο οι κλασικές μυοσκελετικές κακώσεις (οξείες-υπέρχρησης) όσο και οι εξειδικευμένες αθλητικές κακώσεις που απαιτούν επιταχυνόμενη αποκατάσταση.

$

Εφαρμογές IASTM ως βασική τεχνική - θεραπεία

Tendinopathies

 • Shoulder Join Tendinopathies
 • Τennis elbow and Golfers elbow
 • Hand Tendinopathies
 • Achilles Tendinopathies
 • Pes Anserinus Tendinopathies
 • Iliotibial band Friction
 • Knee Tendinopathies (jumpers knee)
 • Plantar Fascitis
 • Muscle Strains (subacute / chroniv stage)
 • Ligament Sprains (remodeling phase)
 • ROM Deficits (frozen shoulder, post surgical adhesions, depuytren syndrome)
 • Myofascial Trigger Points –  Muscle Spasms – Pain Syndrome
 • Shin Splints
 • Upper and Lower Extremities Bursitis
$

Εφαρμογές IASTM ως επικουρική τεχνική - θεραπεία

 • Cervical Pain Syndromes
 • Thoracic Pain Syndromes
 • Low-Back Pain – Sciatica
 • Nerve Injuries (Carpal Tunnel Syndrome)